Atyniadau

HistoryPoints QR codes (Cyfieithiad yma'n fuan)

Look out for HistoryPoints QR codes at scores of places in the Llanberis area. Scan the codes with your mobile to read a brief history of each featured building, ruin, memorial, structure or site. You'll find sequences of the QR codes along popular paths, including the traffic-free route alongside Llyn Padarn and the main paths at the old Dinorwig slate quarry.
All of the information is also available on the historypoints.org website. For example, click here to discover the story of a legendary strongwoman who rowed copper ore across both lakes, wrestled, hunted, shod horses and played the harp.

Website


Dolbadarn CastleCastell Dolbadarn
Mae Castell Dolbadarn yn amddiffynfa a adeiladwyd gan y Tywysog o Gymro, Llywelyn ap Iorwerth, Llywelyn Fawr, ddechrau’r 13eg ganrif. Roedd y castell yn bwysig yn filwrol, a hefyd fel symbol o rym ac awdurdod Llywelyn. Wedi’i leoli wrth fynedfa Pas Llanberis, roedd yn gwarchod hen bentref Llanberis, lle mae Nant Peris heddiw. Mae’r castell yn cynnwys gorthwr mawr o garreg, 15.2m o uchder sy’n cael ei ystyried fel yr enghraifft orau o dŵr crwn Cymreig sydd wedi goroesi. Ym 1284, cafodd Castell Dolbadarn ei feddiannu gan Frenin Edward 1 ac fe adeiladodd gastell newydd yng Nghaernarfon. Defnyddiwyd y castell fel plas am rai blynyddoedd cyn adfeilio. Yn y 18fed a’r 19eg ganrif, roedd yn lleoliad poblogaidd ymhlith arlunwyr, a chaiff darlun Turner ei ystyried i fod yn eiconig. Mae bellach yn perthyn i CADW, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.
Mynediad yn rhad ac am ddim


The Sword – “Blade of the Giants”Y Cleddyf - “Llafn y Cewri”
Cleddyf 20 troedfedd i gofnodi pwysigrwydd Llanberis a’i chysylltiadau gyda Thywysogion Gwynedd. Bwriad y cerflun yw codi ymwybyddiaeth o hanes Gwynedd a Chymru fel cenedl. Mae'r dyluniad yn seiliedig ar y math o gleddyf y byddai Tywysogion Gwynedd wedi eu defnyddio yn y drydedd a phedwaredd ganrif ar ddeg.

National Slate Museum Llanberis Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis
A hithau yng nghysgod y mynyddoedd llechi, mae Amgueddfa Lechi Cymru yn byw mewn Gweithdai Fictoraidd Diwydiannol a oedd yn arfer gwasanaethu a chynnal chwarel lechi enfawr Dinorwig sy’n llechu uwchben. Roedd y gweithdai yn trwsio ac yn gwneud y gwaith cynnal a chadw sydd ynghlwm â chwarel, a arferai gyflogi dros 3,000 o ddynion.
Mae atyniadau yn cynnwys ffilm agoriadol, Dwyn y Mynydd, arddangosiadau hollti llechi dyddiol gan grefftwyr y chwarel a olwyn ddŵr enfawr - y mwyaf o’i bath ar dir Prydain. Ewch i grwydro drwy dai'r Chwarelwyr - sydd wedi’u hail-adeiladu carreg wrth garreg yn yr amgueddfa ac sy’n adlewyrchu dyddiadau allweddol yn hanes y diwydiant llechi. Camwch yn ôl mewn amser yn y ffowndri neu ystafell y gweithwyr. Galwch heibio’r gof wrth ei waith yn yr efail a chael eich cyfareddu gan UNA - trên Hunslett* - a arferai gael ei defnyddio i symud rwbel yn y chwareli ond sydd bellach, a hithau dros 100 oed, yn ganolbwynt balch i’r amgueddfa. (*Not functional in 2022)

Digwyddiadau
The museum holds has a host of events throughout the year including Seasonal activities, exhibitions and site talks.

National Slate Museum Llanberis

Dod o hyd i ni
Mewn car: Wedi ein lleoli ym Mharc Gwledig Padarn oddi ar yr A4086 yn Llanberis.
Ar ôl cyrraedd Llanberis, dilynwch yr arwyddion am Barc Gwledig Padarn. Llywio Lloeren LL554TY.

Cofiwch fod tâl o £5 am barcio yn y maes parcio dros ffordd (run by Cyngor Gwynedd).

Paybyphone app available – location number 804552

drafnidiaeth gyhoeddus ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 4640000 neu ewch i www.traveline.cymru

Gwybodaeth Bwysig a Chyfleusterau i Ymwelwyr

  • MYNEDIAD RHAD AC AM DDIM
  • Siop anrhegion a chaffi
  • Ardal chwarae i blant
  • Rhaglen ddigwyddiadau flynyddol
  • Cyfleusterau newid clytiau/cewynnau
  • Mae’n rhaid i blant o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn ar bob adeg
  • Toiledau ar gyfer pobl anabl
  • Mynediad cadair olwyn i’r rhan fwyaf o’r adeilad

National Slate Museum Llanberis Ymweld
Cyfeiriad: National Slate Museum Llanberis, Padarn Country Park, Llanberis, LL554TY
Ffôn: +44(0)29 20 573700
Ebost: slate@museumwales.ac.uk
Gwefan: www.museumwales.ac.uk / www.museum.wales/slate

Rydym ni ar FACEBOOK, Twitter, Instagram

Oriau agor
Pasg – mis Hydref: Bob dydd 10am – 5pm
Mis Tachwedd – mis Mawrth: Dydd Sul – Dydd Gwener 10am – 4pm (Ar gau dyddiau Sadwrn yn ystod y gaeaf)
Mynediad yn rhad ac am ddim


Quarry Hospital Ysbyty’r Chwarel
Amgueddfa sy’n gartref i ward wedi’i adnewyddu, theatr llawdriniaeth a wahanol offer erchyll o ysbytai yn y 19eg ganrif. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol ar gyfer y dynion a oedd yn gweithio yn y chwarel, yna cafodd ei ymestyn i gynnwys aelodau’r teulu a’r cyhoedd. Ar agor yn ystod y tymor.

Padarn Country ParkParc Gwledig Padarn

Mae Parc Gwledig Padarn yn ymestyn dros 800 o erwau ar lan Llyn Padarn. Mae Coed Dinorwig, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn cynnwys o fewn ei ffiniau hen goed derw digoes, coed bedw, coed cerdin, celyn a choed cyll prin. Mae clychau’r gog yn y gwanwyn, a llawer o blanhigion sy’n gorchuddio’r ddaear, rhedyn, cennau a mwsoglau, yn cynnig cartrefi a chynefinoedd i fywyd gwyllt ac adar gan gynnwys cnocell y coed a gwybedion ymhlith y rhai mwyaf prin. Gellir gweld ystlumod pedol lleiaf, pipistrelle cyffredin a daubenton yn Chwarel Vivian ac uwchben Llyn Padarn.
Llyn Padarn, sydd hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yw’r llyn dyfnaf ond pump yng Nghymru. Mae’r dŵr o safon nofio ac mae’n gartref i bysgod alpaidd prin, torgoch yr Arctig. Mae dyfrgwn ac adar dŵr i’w gweld yn aml ar y llyn ac mae’r llif allan, Afon Rhythallt, yn safle silio hanfodol ar gyfer eog a brithyll môr.
Mae Chwarel Vivian, sef hen chwarel lechi, bellach dan ddŵr ac yn cael ei defnyddio gan Canolfan Ddeifio Vivian.

Cyfeiriad: Llyn Padarn, Llanberis, LL55 4TY
Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Hamdden-Parciau-Digwyddiadau/Parciau-a-mannau-gwyrdd/Parc-Gwledig-Padarn.aspx
Ebost: parcgwledigpadarn@gwynedd.llyw.cymru
Ffôn: 01286 870892


Padarn Watersports Centre / Boulder AdventuresCanolfan Chwaraeon Dŵr Padarn / Boulder Adventures
Gellir trefnu I gaiacio a chanwio, adeiladu rafftiau, dringo creigiau ac abseilio, sgrialu ceunentydd, arfor gampau, dyddiau mynydd ar gyfer partïon plu a stag, gwyliau teulu, grŵpiau milwrol, digwyddiadau corfforaethol, grŵpiau ieuenctid a theithiau ysgolion.

Cyfeiriad: Padarn Country Park / Gilfach Ddu, Llanberis, LL55 4TY
Cyswllt: Bryn Du Mountain Centre, Ty Du Road, Llanberis LL55 4HE
Gwefan: www.boulderadventure.co.uk
Ebost: info@boulderadventure.co.uk
Ffôn: 01286 870556


Crafft Elidir CraftsCrefft Elidir Crafts
Unit 1
Padarn Country Park
Llanberis
Gwynedd
Gwasanaeth: Cynnyrch Llechi ac Anrhegion

Ffon: 01248 421194
Symudol: 07974771527
e-bost: mein1121@live.co.uk


Fframiau CyfFframiau Cyf
Unit 4
Padarn Country Park
Caernarfon
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY
Gwasanaeth: Fframiau Lluniau

Ffon: 01286 870922
e-bost: post@fframia.com
Gwefan: www.fframia.com/


Odyn CoprOdyn Copr
Padarn Country Park
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY
Gwasanaeth: Siop Crefftau a gweithdy gemau

Ffon: 01286 871366
Symudol: 07562595532
e-bost: sam@odyncopr.com


Oriel PadarnOriel Padarn
Uned 2 Unit
Padarn Country Park
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY
Gwasanaeth: Galeri Crochenwaith

Symudol: 07966263228
e-bost: oriel@sharonmccaig.co.uk
Gwefan: www.sharonmccaig.co.uk/


Ropeworks ActiveRopeworks Active
Antur dwy awr o hyd ar raffau uchel. Rhaffau isel ar gyfer unigolion 3 - 8 oed.
Oddi ar y safle – cerdded bryniau a sgrialu, dringo, cerdded ceunentydd
Unigolion, corfforaethol, addysg a sefydliadau ieuenctid, dathliadau a phartïon pen-blwydd.

Cyfeiriad: Gilfach Ddu / Padarn Country Park, Llanberis, LL55 4TY
Gwefan: www.ropeworksactive.co.uk
Ebost: hello@ropeworksactive.co.uk
Ffôn: 01286 871114/ 07766 000467


Ropeworks ActiveCerflun Heddwch Dyffryn Peris
Cydiwch yn y fflam heddwch am ennyd a gwnewch ddymuniad dros heddwch.

Llanberis Lake Railway Rheilffordd Llyn Llanberis

Cyfle i ddarganfod atyniad chwedlonol un o Drenau Gorau Cymru - ffordd hamddenol o deithio ar hyd Llyn Padarn. Mae ar agor o fis Mawrth hyd at ddiwedd mis Hydref gyda gwasanaethau ychwanegol ym mis Chwefror a mis Tachwedd, a theithiau Siôn Corn ym mis Rhagfyr.

Cyfeiriad: Gilfach Ddu / Padarn Country Park, Llanberis, LL55 4TY
Gwefan: www.lake-railway.co.uk
Ebost: sales@lake-railway.co.uk
Ffôn: 01286 870549


Snowdon Mountain RailwayRheilffordd yr Wyddfa

Take a once in a lifetime adventure on the Snowdon Mountain Railway which has been described as one of the most scenic railway journeys in the world. Trains depart from Llanberis Station and begin their climb up Snowdon, Yr Wyddfa, a journey experienced by some 12 million travellers since 1896.

The railway operates from mid-March until the end of October. Two services are available, the Traditional Diesel Service and Heritage Steam Experience. During 2022 trains will run daily to Clogwyn Station ¾ distance up Snowdon (weather permitting). With stunning scenery and awe-inspiring views it’s all part of a great day out for you and your family in North Wales.

Advance booking highly recommended.

Cyfeiriad: Teras Victoria, Llanberis, Gwynedd, LL55 4TT
Gwefan: www.snowdonrailway.co.uk
Ebost: info@snowdonrailway.co.uk
Ffôn: 01286 870223

Pysgota

Pysgota

Mae brithyll a draenogiaid yn niferus iawn yn Llyn Padarn, yn ogystal a'r pysgodyn hanesyddol y Torgoch.Bydd eog a sewin hefyd yn y llyn o ddechrau't haf ymlaen.Gellir prynu tocyn pysgota fesul diwrnod,wythnos neu'r tymor.Tymor yn ymestyn o 20fed Mawrth i'r 17il Hydref.
Tocynnau ar gael o

Siop Menter Fachwen, Stryd Fawr Llanberis 01286 870681,

a Siop Spar, London Garage, Cwm y Glo- agored 07.00-21.00
Tocyn dydd £20,Ieuenctid £6, mae posib eu prynu ar-lein

https://www.fishingpassport.co.uk/fishing/upland-llyns/llyn-padarn-sgll-fishing-society

Am wybodaeth pellach :
www.sgll.co.uk
Neu Facebook- Seiont Gwyrfai a Llyfni


Snowdonia Watersports

Snowdonia Watersports

Uned 2 Unit
Y Glyn
Parc Gwledig Padarn Country Park
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EL

Gwasanaeth
Chwaraeon Dwr Siop a darparwr gweithgareddau

ffon: 01286 879001
e-bost: info@snowdoniawatersports.com
gwefan: www.snodoniawatersports.com


Y GlynY Glyn
Yn y Glyn, gall ymwelwyr ddefnyddio’r pontŵn i lansio’r caiacs a mwynhau nofio yn nyfroedd Llyn Padarn sydd â dynodiad dŵr ymdrochi Ewropeaidd. O’r Glyn, mae hefyd yn bosibl ymuno â’r llwybr beicio cyfagos ‘Lôn Las Peris’, mwynhau’r bywyd gwyllt a’r pysgod lleol gyda thrwydded ddilys.

Padarn Watersports Centre / Boulder AdventuresCanolfan Chwaraeon Dŵr Padarn / Boulder Adventures
Gellir trefnu I gaiacio a chanwio, adeiladu rafftiau, dringo creigiau ac abseilio, sgrialu ceunentydd, arfor gampau, dyddiau mynydd ar gyfer partïon plu a stag, gwyliau teulu, grŵpiau milwrol, digwyddiadau corfforaethol, grŵpiau ieuenctid a theithiau ysgolion.

Cyfeiriad: Padarn Country Park / Gilfach Ddu, Llanberis, LL55 4TY
Cyswllt: Bryn Du Mountain Centre, Ty Du Road, Llanberis LL55 4HE
Gwefan: www.boulderadventure.co.uk
Ebost: info@boulderadventure.co.uk
Ffôn: 01286 870556


Padarn Rowing BoatsPadarn Rowing Boats
Cyfeiriad: Ger Y Llyn, LL55 4TY
Gwasanaeth: Rowing Boats Hire
FB: Padarn Rowing Boats
Ebost: padarnrowingboats@gmail.com
Ffôn: 01286 870556

Rhaeadr Ceunant MawrRhaeadr Ceunant Mawr

Pwyll, enwedig gyda plant ifanc pan ymweld ar rhaeadr ,mae’r llwybyr yn rhedeg yn gyfochrog gyda’r afon
ac yn ddwy I dair mydr o uchel, does ddim rhwystr na canllaw, a ddim yn addas I ddefnyddwyr cadair olwyn.


St Padarn’s ChurchEglwys Sant Padarn
Ar y Stryd Fawr yng nghalon y pentref, mae’r eglwys yn dyddio’n ôl i 1885. Mae ar agor i ymwelwyr o 1 Mawrth i 30 Medi o 10.00 i 17.00. 1 Hydref hyd at ddiwedd mis Chwefror 10.00 i 15.00. Gwasanaeth dydd Sul 11.00

Llafn y Cewri yn LlanberisLlafn y Cewri
Mae'r cleddyf a welwch ger llaw yn coffau cyfraniad Tywysogion Gwynedd i dreftadaeth yr ardal ac i hanes Cymru. Seiliwyd y dyluniad ar gleddyf a fyddai wedi cael ei defnyddio gan Dywysogion Gwynedd ac sy'n dyddio'n ol i'r drydedd ganrif ar ddeg a'r bedwaredd ganrif ar ddeg.

 

© Hawlfraint 2024 - Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry